088 5150244
Vandaag tot 17:00 bereikbaar
Sluiten
Jild Financiert jouw vastgoed

Algemene voorwaarden

1 ALGEMENE VOORWAARDEN VAN JILD VOOR INVESTEERDERS

2 Over Jild
2.1 Jild Finance B.V. is een besloten vennootschap gevestigd aan de Harlingersingel 23, 8913 CJ in Leeuwarden en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 85753033 (Jild). Het Btw-nummer van Jild is NL863729976B01.
2.2Jild is te bereiken op telefoonnummer 088 – 515 02 44 of op e-mailadres: info@jild.nl

3 Definities en interpretatie
3.1De in deze Algemene Voorwaarden gehanteerde definities hebben de navolgende betekenis: 

   
Administratie 

Diensten: 

de door Jild te leveren administratiediensten met betrekking tot de Financiering zoals beschreven in het Dienstenoverzicht. 
Algemene Voorwaarden:  deze algemene voorwaarden van Jild voor investeerders. 
Bemiddelings- 

Diensten: 

de door Jild ten behoeve van Investeerder te leveren bemiddelingsdiensten als bedoeld in artikel 7:425 BW en zoals verder beschreven in het Diensten-overzicht. 
BW:  het Burgerlijk Wetboek. 
Diensten:  de door Jild op grond van de Overeenkomst te leveren diensten, die bestaan uit de Bemiddelingsdiensten en de Administratiediensten. 
Diensten-overzicht:  het overzicht waarin de Diensten staan beschreven en dat onderdeel uitmaakt van de Overeenkomst. 
Directe Schade:  alle vermogensschade als bedoeld in artikel 6:96 BW met uitzondering van gederfde winst. 
Financiering:  de geldlening die Investeerder aan Geldnemer verstrekt of zal verstrekken op grond van de Leningsdocumentatie. 
Geldnemer:  een (beoogde) wederpartij van Investeerder in het kader van de Financiering. 
Inschrijving:  de inschrijving van Investeerder via de Website of anderszins voor het ontvangen van de Diensten vanuit Jild. 

 

Investeerder: 

 

een rechtspersoon, personen-vennootschap en/of natuurlijke persoon in de uitoefening van beroep of bedrijf met wie Jild een Overeenkomst aangaat. 
Lenings-documentatie:  de schriftelijke geldleningsovereenkomst en aanpalende documentatie die wordt gesloten tussen Investeerder en Geldnemer ten aanzien van de Financiering. 
Overeenkomst:  een overeenkomst tussen Jild en Investeerder die tot stand komt zoals beschreven in artikel 3. Daarbij wordt opgemerkt dat de Overeenkomst zowel offline als online (langs elektronische weg) tot stand kan komen. 
Partijen:  Investeerder en Jild gezamenlijk, ieder afzonderlijk tevens aangeduid als Partij. 
Platform:  het online platform door middel waarvan Jild (een deel van) de Diensten levert ten behoeve van Investeerder en dat beschikbaar wordt gesteld via de Website. 
Vertrouwelijke Informatie:  alle informatie in welke vorm dan ook (schriftelijk, mondeling, visueel, elektronisch of anderszins) en van welke aard ook, waarvan de ontvangende Partij weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze vertrouwelijk van aard is. 
Website:  www.jild.nl.
  

3.2Tenzij anders is bepaald in deze Algemene Voorwaarden:
a) houdt “schriftelijk ook communicatie per e-mail in;
b) hebben termijnen niet te gelden als fatale termijnen en zijn deze slechts indicatief;
c) is een verwijzingen naar “artikel” een verwijzing naar een artikel in deze Algemene Voorwaarden; en
d) houdt een verwijzing naar de “Overeenkomst” tevens een verwijzing naar deze Algemene Voorwaarden in. 

3.3 Jild levert alle Diensten op basis van een inspanningsverbintenis. 

3.4 In geval Jild ten behoeve van meerdere investeerders (waaronder Investeerder) Diensten levert met betrekking tot dezelfde Financiering dan is Investeerder samen met deze andere investeerders hoofdelijk verbonden ten opzichte van Jild.  

3.5 De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:408 lid 1 BW op de Overeenkomst is uitgesloten. 

3.6 Jild raadt Investeerder aan een exemplaar van de Algemene Voorwaarden te downloaden, af te drukken en/of deze op te slaan op het systeem van Investeerder voor toekomstige raadpleging. 

4 Totstandkoming van de Overeenkomst
4.1 Investeerder staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Jild verstrekte informatie in en naar aanleiding van de Inschrijving. 

4.2 Investeerder verklaart dat hij de Inschrijving doet en de Overeenkomst wenst aan te gaan in de hoedanigheid van of namens een rechtspersoon, een personen-vennootschap of een natuurlijk persoon, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf en uitdrukkelijk niet als consument. 

4.3 Na de Inschrijving door Investeerder zal Jild deze binnen een redelijke termijn in behandeling nemen en Investeerder vragen aanvullende informatie aan te leveren. 

4.4 Jild behoudt zich het recht voor de Inschrijving te weigeren en/of haar aanbod, de Diensten en/of de beheervergoedingen aan te passen indien de door of namens Investeerder verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn. 

4.5 Als Jild bereid is Investeerder als klant te accepteren, dan zal Jild dat schriftelijk of via het Platform aan Investeerder kenbaar maken en komt op dat moment de Overeenkomst tot stand. Ter voorkoming van twijfel wordt opgemerkt dat dit de Overeenkomst tussen Investeerder en Jild betreft en niet de geldleningsovereenkomst tussen Investeerder en Geldnemer.
 

5 Bemiddelingsdiensten
5.1 Jild levert de Bemiddelingsdiensten ten behoeve van Investeerder. Voor deze Bemiddelingsdiensten wordt door Jild bij Investeerder géén vergoeding in rekening gebracht. 

5.2 Investeerder is ermee bekend en gaat ermee akkoord dat Jild tevens bemiddelingsdiensten ten behoeve van Geldnemer verricht.  

5.3 Jild zal ervoor zorgdragen dat de inhoud van enerzijds de rechtsverhouding tussen Jild en Investeerder en anderzijds de inhoud van de rechtsverhouding tussen Jild en Geldnemer nauwkeurig vaststaat zodat hiertussen geen strijd kan ontstaan.  

5.4 Ter voorkoming van twijfel wordt opgemerkt dat Jild uitdrukkelijk geen partij wordt bij de tussen Investeerder en Geldnemer tot stand te komen Leningsdocumentatie aangaande de Financiering.  

6 Administratiediensten
6.1 Jild levert de Administratiediensten aan Investeerder. 

6.2 Investeerder verleent hierbij aan Jild een onherroepelijke volmacht, met het recht van substitutie, om in het kader van de uitvoering van Administratiediensten gedurende de looptijd van de Overeenkomst namens Investeerder handelingen te verrichten jegens derden (inclusief Geldnemer).  

6.3 Investeerder stemt ermee in dat Jild bij het leveren van de Administratiediensten gebruik maakt van de (software)diensten van derden en een zogeheten payment service provider.
 
7 Beheervergoeding en betaling
7.1 De verschuldigde beheervergoedingen voor de Administratiediensten staan beschreven in het Dienstenoverzicht.

7.2 Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, zijn alle aan Jild verschuldigde vergoedingen exclusief omzetbelasting, eventuele andere heffingen van overheidswege en onkosten. 

7.3 De door Investeerder verschuldigde beheervergoeding wordt vermeerderd met omzetbelasting door Jild maandelijks achteraf gefactureerd aan Investeerder. 

7.4 Jild heeft het recht om de door Investeerder verschuldigde beheervergoedingen ten laste te brengen van respectievelijk te verrekenen met de namens Investeerder te incasseren rentebetalingen op de Financiering bij Geldnemer. 

7.5 Onverminderd het voorgaande, zal Investeerder alle facturen binnen een termijn van veertien dagen na de factuurdatum voldoen op het in de factuur kenbaar gemaakte rekeningnummer. Voornoemde betalingstermijn heeft te allen tijde te gelden als een fatale termijn. 

8 Duur en einde
8.1 De Overeenkomst treedt in werking op het moment van totstandkoming overeenkomstig het bepaalde in artikel 3 en eindigt op het moment dat de Financiering is terugbetaald of de Financiering om enige ander reden tot een einde komt. Ter voorkoming van twijfel wordt opgemerkt dat de Bemiddelingsdiensten worden geacht te zijn geëindigd op het moment dat de Financiering onvoorwaardelijk tot stand is gekomen. Onverminderd het bepaalde in artikel 7.5, is het recht van Investeerder om de Overeenkomst tussentijds op te zeggen uitgesloten nadat de Financiering tot stand is gekomen. 

8.2 Jild heeft het recht de Overeenkomst met onmiddellijke geheel of gedeeltelijk schriftelijk te ontbinden in geval: 

8.3 Investeerder tekortschiet in de nakoming van een verplichting op grond van de Overeenkomst die, indien verzuim vereist is en niet reeds van rechtswege is ingetreden, niet binnen een redelijke termijn van dertig dagen na ingebrekestelling door Investeerder is gezuiverd;  

8.4 Investeerder (voorlopige) surseance van betaling of faillissement aanvraagt, dit voor hem wordt aangevraagd of dit aan hem wordt verleend. 

8.5 In geval van gehele of gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst zijn de reeds ontvangen prestaties onder de Overeenkomst géén onderwerp van ongedaan making in de zin van artikel 6:271 e.v. BW. 

8.6 In geval van ontbinding of opzegging van de Overeenkomst op grond van een gewichtige reden door Jild zijn alle door Investeerder aan Jild verschuldigde vergoedingen onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar. 

8.7 Als Investeerder de Overeenkomst opzegt voorafgaande aan de totstandkoming van de Financiering, is Investeerder aan Jild een direct opeisbare boete verschuldigd ter hoogte van de jaarlijkse beheervergoeding voor de Administratiediensten berekend op basis van het bedrag van de beoogde Financiering.  

8.8 Indien Jild de Overeenkomst voorafgaande aan de totstandkoming van de Financiering ontbindt of opzegt met gewichtige reden op grond van artikel 7.2, is Investeerder aan Jild een direct opeisbare boete verschuldigd ter hoogte van de jaarlijkse beheervergoeding voor de Administratiediensten berekend op basis van het bedrag van de beoogde Financiering. 

8.9 Voorgaande boetebedingen laten de overige rechten en vorderingen van Jild, waaronder begrepen het recht om nakoming en/of volledige schadevergoeding te vorderen van Investeerder, onverlet. 

9 Beperking van aansprakelijkheid
9.1 Met inachtneming van het bepaalde in dit artikel 8, is de totale aansprakelijkheid van Jild op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming, onrechtmatige daad of anderszins is beperkt tot Directe Schade ter hoogte van het bedrag (exclusief BTW) dat Investeerder aan Jild heeft betaald aan beheervergoeding gedurende de zes maanden voorafgaande aan de schadeveroorzakende gebeurtenis.  

9.2 Behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Jild of haar bedrijfsleiding is de aansprakelijkheid van Jild voor andere schade dan Directe Schade uitdrukkelijk uitgesloten.  

9.3 De aansprakelijkheid van Jild voor schade die ontstaat bij Investeerder als de Financiering, om welke reden dan ook, niet tot stand komt, is uitdrukkelijk uitgesloten. 

9.4 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Investeerder de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Jild meldt. Elke vordering tot schadevergoeding tegen Jild vervalt door het verloop van twaalf maanden. 

9.5 Het bepaalde in dit artikel en alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid genoemd in deze Algemene Voorwaarden gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Jild zich bij de uitvoering van de Overeenkomst bedient.  

9.6 Artikel 8.4 heeft te gelden als een onherroepelijk derdenbeding ten behoeve van elke door Jild ingeschakelde (rechts)persoon en ieder met Jild verbonden (rechts)persoon, met dien verstande dat de toepasselijkheid van artikel 6:254 BW daarop uitdrukkelijk is uitgesloten. 

9.7 Investeerder vrijwaart Jild voor alle aanspraken van derden (inclusief Geldnemer) die voortvloeien uit of samenhangen met een handeling van Investeerder in strijd met de Overeenkomst of het niet nakomen door Investeerder van zijn verplichtingen in het kader van de Financiering. 

10 Vertrouwelijke Informatie
10.1 Partijen zullen:
a) de Vertrouwelijke Informatie van de andere Partij strikt geheim houden;
b) de Vertrouwelijke Informatie niet geheel of gedeeltelijk met derden delen dan wel ter inzage verstrekken aan derden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij;
c) de Vertrouwelijke Informatie uitsluitend ter kennis brengen van werknemers en andere ingeschakelde derden die daarvan kennis moeten dragen in het kader van het uitvoering geven aan de Overeenkomst; en
d) de Vertrouwelijke Informatie niet voor enig ander doel dan het doel van de Overeenkomst gebruiken. 

10.2 De in artikel 9.1 opgenomen verplichtingen gelden niet (langer) voor Vertrouwelijke Informatie, waarvan de ontvangende Partij bewijst dat deze Vertrouwelijke Informatie: 
a)
al eerder bekend was bij hem dan dat deze door de verstrekkende Partij aan hem werd verstrekt;
b) publiekelijk eerder bekend was dan dat deze door de verstrekkende Partij aan hem is verstrekt, of in ieder geval voorafgaand aan de verstrekking van de betreffende informatie aan hem publiekelijk algemeen verkrijgbaar was;
c) publiekelijk bekend of verkrijgbaar werd – zonder dat de ontvangende Partij hiervoor direct of indirect verantwoordelijk was – op of na de datum waarop de ontvangende Partij de betreffende informatie van de verstrekkende Partij ontving;
d) openbaar diende te worden gemaakt op grond van een gerechtelijk bevel of op vordering van een overheidsinstantie of een wettelijke plicht; of
e) met toestemming van de verstrekkende Partij openbaar is gemaakt of is gedeeld met derden. 

11 Overmacht
11.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van een verplichting op grond van de Overeenkomst indien zij daartoe gehinderd zijn door overmacht als bedoeld in artikel 6:75 BW. 

11.2 Onder overmacht aan de zijde van Jild worden mede verstaan: (i) tekortkomingen van de leveranciers van Jild, (ii) overheidsmaatregelen, (iii) storingen van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten (iv) ziekte van werknemers van Jild of door haar ingeschakelde personen en (v) epidemieën en pandemieën.

12 Overige bepalingen
12.1 Jild behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden gedurende de Overeenkomst eenzijdig te wijzigen. De gewijzigde bedingen treden in werking op het moment dat deze aan Investeerder kenbaar zijn gemaakt of op een later door Investeerder schriftelijk of via het Platform kenbaar gemaakt moment. 

12.2 Indien een of meer bepalingen in de Overeenkomst op grond van wettelijke bepalingen nietig dan wel vernietigbaar zijn, verplichten Partijen zich die bepalingen te vervangen door geoorloofde bepalingen die het nauwst aansluiten bij de bedoeling van Partijen. Voornoemde situatie laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze de Overeenkomst onverlet. 

12.3 Het recht van Investeerder om zich op opschorting of verrekening te beroepen, is uitgesloten. 

12.4 Jild is gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen tegenover Investeerder op te schorten, zolang Investeerder niet aan al zijn verplichtingen uit hoofde van enige met Jild bestaande rechtsverhouding heeft voldaan.

13 Toepasselijk recht en geschillen

13.1 Op de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Voor zover van toepassing is het Weens Koopverdrag uitdrukkelijk uitgesloten. 

13.2 Alle geschillen, voortvloeiend uit of samenhangend met de Overeenkomst, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan Rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden.