Sluiten
Jild Financiert jouw vastgoed

Privacy verklaring

PRIVACY STATEMENT JILD 

Welkom op dit privacy statement van Jild Finance B.V (hierna aangeduid als Jild, wij, ons en onze). Wij respecteren uw privacy en zijn vastberaden uw persoonsgegevens goed te beschermen. 

In dit privacy statement informeren wij u over de persoonsgegevens die wij verwerken als verwerkingsverantwoordelijke zoals bepaald in de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(de AVG).  

Het is belangrijk dat u dit privacy statement goed doorleest. Aangezien wij dit privacy statement van tijd tot tijd kunnen aanpassen, raden wij u aan om dit privacy statement regelmatig te bekijken zodat u op de hoogte blijft van de wijzigingen.  

In geval wij uw persoonsgegevens voor een andere verwerking willen gebruiken dan beschreven in dit privacy statement, dan zullen wij u hierover uiteraard vooraf informeren. 

1 Wie zijn wij? 

Wij zijn Jild Finance B.V. gevestigd aan de Harlingersingel 23, 8913 CJ in Leeuwarden. Jild staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 85753033. 

2 Wat betekenen de termen uit de AVG? 

De AVG bevat tal van definities waarvan wij de belangrijkste hieronder voor u uiteen zullen zetten: 

 • persoonsgegevens: alle informatie waarmee een natuurlijke persoon (de betrokkene), waaronder u, kan worden geïdentificeerd of identificeerbaar is. U kunt hierbij denken aan namen, adressen, telefoonnummers, financiële gegevens en IP-adressen.  
 • verwerken: alle handelingen ten aanzien van persoonsgegevens zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, wissen of vernietigen van persoonsgegevens. 
 • verwerkingsverantwoordelijke: een (rechts)persoon, zoals wij, die alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. 
 • verwerker: een (rechts)persoon, die ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke, zoals wij, persoonsgegevens verwerkt.

3 Welke persoonsgegevens verwerken wij? 

De persoonsgegevens die wij van u kunnen verwerken zijn onder andere: 

 • uw voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, nationaliteit, het bedrijf waar u werkt en/of uw functie; 
 • contactgegevens zoals postadres, (mobiele) telefoonnummer of e-mailadres; 
 • bedrijfs- en financiële informatie, zoals uw bankrekeningnummer, belastingaangiften en de gegevens van uw onderneming (KvK nummer, Btw nummer); 
 • technische gegevens, zoals uw IP-adres, gegevens over het apparaat waarmee u onze website bezoekt en de pagina’s die u bekijkt; 
 • alle overige persoonsgegevens die wij van of over u krijgen of die wij zelf kunnen verkrijgen en die wij gebruiken voor de hieronder genoemde doelen.   

4 Op welke manier verkrijgen wij uw persoonsgegevens?   

Wij verkrijgen uw persoonsgegevens op meerdere manieren, maar met name van uzelf of de door ingeschakelde adviseur of intermediair. Hiervan is bijvoorbeeld sprake als u ons zelf een opdracht voor dienstverlening geeft of laten geven, als u onze website bezoekt, een (contact)formulier op onze website invult, ons een e-mail stuurt, of inschrijft vanwege interesse op een bepaald project en/of bepaalde financiering. 

Verder verzamelen wij persoonsgegevens door het raadplegen van registers (bijvoorbeeld het handelsregister van de Kamer van Koophandel of het Kadaster), websites en andere openbare bronnen (Google, Facebook). 

5 Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens?   

Wij hebben uw persoonsgegevens nodig om onze diensten zo goed mogelijk aan u te kunnen leveren of met u samen te werken. Daarbij verwerken wij uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 

 • Dienstverlening  

Wij verwerken die persoonsgegevens die nodig zijn voor de voorbereiding, uitvoering en afronding (inclusief facturatie) van de ten behoeve van u of uw bedrijf uitgevoerde diensten.  

 • Marketing- en acquisitieve doeleinden  

Om onze kring van (potentiële) klanten, partners en leveranciers te onderhouden en uit te breiden kunnen wij u benaderen met informatie waarvan wij denken dat deze interessant kan zijn voor u of uw bedrijf, waaronder nieuws, aanbiedingen of uitnodigingen voor (online)evenementen.  

 • Gebruik en verbetering van onze websites 

Op onze websites kunt u uw interesse in onze dienstverlening kenbaar maken via een contactformulier. Om het gebruik en het gebruiksgemak van de verschillende onderdelen van onze websites te volgen en waar nodig te verbeteren, verzamelen en analyseren wij het surfgedrag van de bezoekers op onze websites. 

6 Op welke gronden verwerken wij persoonsgegevens?

Op grond van de AVG mogen wij uw persoonsgegevens alleen verwerken als daarvoor een grondslag bestaat. Onze verwerkingen vinden plaats op basis van een van de volgende grondslagen uit de AVG:

 • Voor de uitvoering van een overeenkomst;  
 • Vanwege een wettelijke plicht;
 • Met uw toestemming;  
 • Vanwege een gerechtvaardigd belang, waarbij we ons belang tegen uw belang op bescherming van uw gegevens zorgvuldig hebben afgewogen. 

Voor zover de verwerking geschiedt met uw toestemming heeft u op elk moment het recht deze toestemming in te trekken. Het intrekken van uw toestemming doet echter geen afbreuk aan de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van deze toestemming vóór de intrekking daarvan. 

7 Met wie delen wij persoonsgegevens? 

In sommige gevallen kan nodig het zijn dat wij uw persoonsgegevens delen met derde partijen. Hiervan kan bijvoorbeeld sprake zijn:

 • als wij om onze diensten te kunnen verlenen bepaalde gegevens zullen moeten delen met samenwerkingspartners; en  
 • doordat wij externe leveranciers inschakelen voor verwerkingen zoals beschreven in dit privacy statement, zoals onze IT leveranciers, intermediairs, consultants of administrateurs. 

Ten aanzien van deze derde partijen aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken, kunnen zich twee situaties voordoen:  

 • de derde partij is zelf ook verwerkingsverantwoordelijke en dus zelf verantwoordelijk voor de verwerking van die gegevens. Indien nodig maken wij met deze partijen afspraken over de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens. 
 • de derde partij is een verwerker van Jild in welk geval wij een verwerkersovereenkomst sluiten met deze derde partij die voldoet aan de voorwaarden die de AVG daaraan stelt. In geval deze verwerkers persoonsgegevens verwerkt buiten de Europese Economische Ruimte in een land zonder passend beschermingsniveau, dan zal onze verwerkersovereenkomst met deze derde partij passende waarborgen bevatten die moeten worden getroffen om een voldoende hoog beschermingsniveau te bieden. Veelal zullen deze waarborgen eruit bestaan dat wij met de verwerker de door de Europese Commissie vastgestelde zogenaamde standaard contractbepalingen zullen overeenkomen. 

8 Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?   

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij deze hebben verzameld en vastgelegd. 

Als sprake is van een wettelijke bewaarplicht dan houden wij die termijnen aan. Zo moeten wij op basis van bijvoorbeeld fiscale wetgeving factuur-, betaalgegevens gedurende een periode van zeven jaar bewaren. Voor eventuele schadeclaims zullen wij bepaalde persoonsgegevens soms nog langer moeten bewaren.  

9 Hoe zijn uw persoonsgegevens beveiligd?   

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking, misbruik of verlies van uw persoonsgegevens tegen te gaan. 

Als u vragen heeft over de beveiliging van uw persoonsgegevens bij Jild neemt u dan contact met ons op via info@jild.nl. 

10 Welke rechten heeft u als betrokkene?   

Als betrokkene kunt u de persoonsgegevens inzien die wij van u verwerken. 

Daarnaast heeft u het recht uw persoonsgegevens te laten wijzigen of zelfs te laten verwijderen als de persoonsgegevens niet (langer) juist zijn, of indien de verwerking niet (langer) gerechtvaardigd is.  

Ook kunt u onder bepaalde omstandigheden de verwerking beperken, ons verzoeken uw gegevens over te dragen of bezwaar maken tegen de verwerking. Wij zullen beoordelen of we op grond van de wet (waaronder de AVG en de Uitvoeringswet AVG) aan uw verzoek tegemoet kunnen komen.  

Het is mogelijk dat wij niet aan uw verzoek kunnen voldoen, bijvoorbeeld omdat de verwerking van bepaalde persoonsgegevens vereist is om aan onze wettelijke of contractuele verplichtingen te voldoen. Wij zullen u uiteraard gemotiveerd informeren als wij aan een bepaald verzoek geen gehoor geven of kunnen geven. 

Verder heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Nederlandse toezichthouder. Dit is de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

11 Hoe kunt u ons bereiken? 

Als u meer wilt weten of vragen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Jild, neemt u dan contact met ons op:

Jild Finance B.V. 

Harlingersingel 23 

8913 CJ Leeuwarden 

E: info@jild.nl 

T: +31 (0)88 515 02 44 

Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 6 december 2023.